Pilotażowe badanie inhibitora telomerazy Imetelstat dla mielofibrozy AD 8

Kwi. 19, 2018 by

Badani pacjenci w wieku od 50 do 65 lat mieli znacząco krótsze długości telomerów niż dobrane pod względem wieku grupy kontrolne (P = 0,001). Jednak długość telomerów u starszych pacjentów

Pilotażowe badanie inhibitora telomerazy Imetelstat dla mielofibrozy AD 4

Kwi. 19, 2018 by

Ponadto 11 pacjentów (33%) miało mutację ASXL1, 3 (9%) miało mutację IDH1, a 11 (33%) miało mutację w genie komponentu splicosomu (5 miało mutację U2AF1, 3 miało mutację SRSF2 ,

Ulepszono przeżycie z bewacizumabem w zaawansowanym raku szyjki macicy AD 6

Kwi. 19, 2018 by

Tymczasowa analiza wykazała, że w porównaniu z CP z bevacizumabem lub bez niego, TP z lub bez bewacizumabu wiązała się ze znacznie wyższym ryzykiem progresji, ale nie wpływała znacząco na

Ulepszono przeżycie z bewacizumabem w zaawansowanym raku szyjki macicy AD 3

Kwi. 19, 2018 by

Leczenie kontrolne składało się z cisplatyny (w dawce 50 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała) plus paklitaksel (w dawce 135 lub 175 mg na metr kwadratowy w dniu 1). Nieplanowa